POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo!

Dokładamy wszelkich starań, by
chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie zprzepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: „RODO”).


Udostępniamy Państwu niniejszą politykę prywatności, aby każda osoba, z
którą wchodzimy wrelację, wiedziała:

·         kto jest administratorem jej danych osobowych, 

·         wjakim zakresie, w jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane oraz komu je udostępniamy,

·         jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych,
zgodnie z art. 13 i 14 RODO.

Uszczegółowieniem polityki prywatności mogą być informacje przekazywane w momencie zbierania danych osobowych lub w rozsądnym terminie – najpóźniej w ciągu miesiąca – w przypadku gromadzenia danych ze źródeł pośrednich, tj. nie od osób, których one dotyczą.


§ 1
Administrator

Administratorem danych osobowych są Wydawnictwa Komunikacji i Łączności sp. z o.o. z siedzibą: w Sulejówku, pod adresem 05-071 Sulejówek, ul. Armii Krajowej 8.

1.      W określonych przypadkach możemy przetwarzać także dane jako ich odbiorca lub podmiot przetwarzający.

§ 2
Punkt kontaktowy

By nadzorować sprawy związane z ochroną danych osobowych oraz udzielać Państwu szczegółowych informacji wyznaczyliśmy punkt kontaktowy. Mogą Państwo skontaktować się z Nami mailowo: iod@wkl.com.pl, lub telefonicznie  22 849 27 51, 22 849 23 45, 691 347 412.

§ 3
Przetwarzanie danych

1. Klienci

Jeśli należą Państwo do grona naszych klientów, to:

a.      Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); przypadki naszych uzasadnionych interesów opisujemy w § 4;

b.      kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: imię i nazwisko, PESEL, rodzaj, serię i nr dokumentu tożsamości, nr telefonu, adres e-mail, nazwę firmy, NIP, Regon;

c.       odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi, kurierskie, pocztowe, prawne lub informatyczne;

d.      dane przechowywane będą przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową, jednakże przepisy prawa mogą przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń; przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 4;

e.      w związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w § 5;

f.        Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą na udoskonalanie naszych usług; wiążące decyzje nie są zautomatyzowane, czyli nigdy nie są podejmowane bez udziału człowieka;

g.       podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

2. Dostawcy

Jeśli dostarczają nam Państwo towary lub świadczą nam usługi, to:

a.      Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); przypadki naszych uzasadnionych interesów opisujemy w § 4;

b.      kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nazwę firmy, NIP, Regon, funkcję/stanowisko;

c.       odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi, kurierskie, pocztowe, prawne lub informatyczne;

d.      dane przechowywane będą przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową, jednakże przepisy prawa mogą przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń; przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 4;

e.      w związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w § 5;

f.        podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

3. Osoby reprezentujące oraz wyznaczone do kontaktu

Jeśli są Państwo osobami reprezentującymi lub osobami wyznaczonymi do kontaktu, to:

a.      Państwa dane przetwarzamy do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów, którym jest komunikacja między nami a Państwem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); pozostałe przypadki naszych uzasadnionych interesów opisujemy w § 4;

b.      kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: imię i nazwisko, firmę, z którą są Państwo powiązani, Państwa stanowisko/pełniona funkcja, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail, historię kontaktów między nami, a Państwem;

c.       odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi kurierskie, pocztowe, prawne lub informatyczne;

d.      dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji potrzeb związanych z utrzymywaniem kontaktu między nami, a Państwem;

e.      w związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w § 5;

f.        podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania może uniemożliwić komunikację.

 4. Osoby odwiedzające lubkorzystające zusług naszej strony internetowej

Jeśli kontaktują się Państwo z nami przez naszą stronę internetową oraz korzystają Państwo z ich usług (np. usługi newsletter), to:

a.      Państwa dane przetwarzamy do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów, którym jest komunikacja między nami a Państwem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); tworzenia zestawień, analiz i statystyk na podstawie prawnie uzasadnionych interesów polegających na udoskonalaniu naszej oferty i usług oraz dostosowywaniu ich do Państwa preferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); pozostałe przypadki naszych uzasadnionych interesów opisujemy w § 4; jeśli podali nam Państwo adres e-mail w celu otrzymywania newsletterów, dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) wz. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

b.      kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować adres e-mail;

c.       odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne;

d.      dane przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na nadesłane zapytania lub do momentu wycofania przez Państwa zgody; przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 4;

e.      w związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem), prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

f.        podanie danych jest dobrowolne;

g.       możemy także przetwarzać informacje, które umożliwiają nam zapamiętanie Państwa preferencji w użytkowaniu witryny - do zbierania tego typu danych wykorzystujemy pliki „cookies” (więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w § 11);

h.      Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania naszych materiałów do Państwa potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą na udoskonalanie naszych usług; wiążące decyzje nie są zautomatyzowane, czyli nigdy nie są podejmowane bez udziału człowieka;

i.         dane dotyczące wykorzystywania naszej strony mogą być zastosowane do wewnętrznych celów statystycznych oraz rozwijania i ulepszania naszych produktów, usług, metod komunikacji oraz funkcjonalności naszych stron internetowych, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów e-mail, ani innych informacji pozwalających na Państwa bezpośrednią identyfikację.

 5. Osoby zgłaszające reklamacje

Jeśli są Państwo osobami zgłaszającymi reklamacje, to:

a.      Państwa dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest obsługa lub działania podejmowane w postępowaniach reklamacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), działając co do zasady jako odbiorca Państwa danych; pozostałe przypadki naszych uzasadnionych interesów opisujemy w § 4;

b.      kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować dane w udostępnionym nam przez Państwa zakresie; najczęściej do tego celu będziemy potrzebować Państwa imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (adresu e-mail, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego);

c.       odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi kurierskie, pocztowe, prawne lub informatyczne;

d.      dane przechowywane będą przez okres niezbędny do obsługi i realizacji Państwa reklamacji; przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 4;

e.      w związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w § 5;

f.        podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania może uniemożliwić komunikację oraz obsługę i realizację reklamacji.

6. Osoby, które biorą udział w akcjach promocyjnych i konkursach

Jeśli są Państwo osobami biorącymi udział w organizowanych przez nas akcjach promocyjnych, marketingowych i konkursach, to:

a.      Państwa dane przetwarzamy na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); przetwarzamy Państwa dane osobowe również do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) zgodnie § 4;

b.      kategorie przetwarzanych danych obejmują dane w udostępnionym nam przez Państwa zakresie; najczęściej do tego celu będziemy potrzebować Państwa imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (adresu e-mail, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego);odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi kurierskie, pocztowe, prawne, informatyczne lub zapewniające obsługę akcji promocyjnych i konkursów;

c.       dane przechowywane będą co do zasady przez okres trwania akcji promocyjnej lub czas trwania konkursu; przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 4;

d.      w związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem), prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w § 5;

e.      podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania może uniemożliwić udział w konkursie, akcji promocyjnej lub marketingowej;

f.        szczegółowe zasady przetwarzania danych zostaną także wskazane w regulaminach danych konkursów, akcji promocyjnych lub marketingowych.

 

§ 4
Inne podstawy przetwarzania

1.      Oprócz sytuacji wymienionych w § 4 możemy w określonych przypadkach przetwarzać Państwa dane także w innych celach. Mogą one wiązać się w wydłużeniem okresu przechowywania Państwa danych.

2.      W celach niezbędnych do realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Państwa dane będziemy przetwarzać:

a.      przez czas wykonywania obowiązków prawnych nakładanych na nas przez właściwe przepisy, w tym m.in. przepisy prawa podatkowego, etc.;

b.      przez czas, w którym określone przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane (przepisy te mogą przewidywać różny okres przechowywania danych).

3.      Ponadto, Państwa dane możemy przetwarzać także w innych celach, wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO): 

a.      prowadzenia korespondencji;

b.      ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi;

c.       promocji firmy oraz naszych usług;

d.      tworzenia zestawień, analiz i statystyk;

e.      nawiązania współpracy biznesowej lub partnerskiej;

f.        archiwizacji.

4.      Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, jeżeli w określonych przypadkach Państwa prawa i wolności okażą się wobec nich nadrzędne.

§ 5
Prawa

1.      Prawo dostępu dodanych osobowych i uzyskania ich kopii – na Państwa żądanie udzielimy informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jesteśmy również zobowiązani, na oddzielne żądanie, udzielić bardziej szczegółowych informacji w zakresie: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych lub ich kategorii, okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów jego ustalania, źródła pozyskania danych, o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i konsekwencjach takiego przetwarzania danych dla Państwa. W przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego poinformujemy Państwa również o stosowanych na potrzeby transferu zabezpieczeniach na Państwa żądanie. Na Państwa żądanie sporządzimy również kopię danych osobowych. Zostanie ona Państwu udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie. Jednak za każdą kolejną możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy w oparciu o postanowienia RODO.

2.      Prawo do sprostowania danych – jeśli okaże się, że Państwa dane osobowe są niepoprawne usuniemy nieprawidłowości. Zrobimy to z własnej inicjatywy – bądź, jeśli zwrócą nam Państwo na to uwagę – na Państwa żądanie.

3.      Prawo dousunięcia danych, w tym „prawo do bycia zapomnianym” – jeśli nie życzą sobie Państwo przetwarzania danych osobowych i stwierdzimy brak innych podstaw prawnych, które umożliwiają nam przetwarzanie Państwa danych – usuniemy je z naszych baz danych. Należy jednak pamiętać, że usunięcie niektórych danych może uniemożliwić nam świadczenie usług dla Państwa – dotyczy to tych usług w związku z którymi konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, które zostały udostępnione. Przykładowo, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa pytania i przedstawić Państwu naszą ofertę, jeżeli zażądają Państwo usunięcia adresu e-mail. Mimo takowego żądania, w określonych będziemy jednak mogli przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO.

4.      Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadkach przewidzianych przez RODO, na Państwa żądanie ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych. Najprościej rzecz ujmując, ograniczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwia ich wykorzystywanie poza przechowywaniem. W takim przypadku jakiekolwiek inne działania na danych podlegających ograniczeniu przetwarzania, będą mogły być wykonywane jedynie za Państwa zgodą.

5.      Prawo do przenoszenia danych – na zasadach przewidzianych w RODO mogą Państwo zażądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli Państwa celem jest przekazanie ich innemu administratorowi, prześlemy plik zawierający Państwa dane osobowe bezpośrednio do niego.

6.      Prawo do sprzeciwu – w niektórych przypadkach, nawet jeśli przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, bez Państwa zgody, mogą Państwo żądać od nas zaprzestania przetwarzania danych osobowych wnosząc sprzeciw. Będzie on uzasadniony, jeżeli wykażą Państwo, że nasze zgodne z prawem działania mimo wszystko naruszają Państwa interesy, prawa lub wolności.

7.      Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu – mają Państwo prawo, by nie podlegać decyzjom, które miałyby opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli miałyby one wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

8.      Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie – wsytuacji, gdypoprosiliśmy Państwa o zgodę mogą Państwo wycofać tę zgodę wkażdym czasie. Jeżeli nie będziemy mieli odrębnej podstawy przetwarzania, zaprzestaniemy wykorzystywania danych osobowych w tym celu, w jakim została wyrażona zgoda. Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody może czasem uniemożliwić dostarczenie Państwu interesujących treści lub informacji.

9.      Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważają Państwo, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10.  Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone wniektórych sytuacjach, np. kiedy możemy wykazać, żejesteśmy zobowiązani prawnie doprzetwarzania Państwa danych.  

11.  Jeśli pragną Państwo skorzystać znależnych praw, wszystko co należy zrobić toprzesłać odpowiednią prośbę korzystając z danych kontaktowych wskazanych w § 1 lub § 2.

§ 6
Źródła danych

1.      Co do zasady, większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazali nam Państwo z własnej woli.

2.      W niektórych, sporadycznych przypadkach, zwłaszcza, jeżeli korzystają Państwo z naszych określonych usług możemy przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować względem Państwa na podstawie innych informacji, które nam Państwo przekazują oraz które pozyskujemy w toku naszych relacji. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne ze względu na cel, dla którego zostały zebrane lub będą niezwłocznie usuwane.

3.      W przypadku, gdy nie uzyskaliśmy danych osobowych bezpośrednio od Państwa, informujemy, że dane mogły zostać uzyskane od osoby lub podmiotu, który wskazał Państwa jako osoby reprezentujące lub wyznaczone do kontaktu;

§ 7
Środki techniczne i organizacyjne

1.      Zobowiązujemy się właściwie chronić Państwa dane osobowe zgodnie zprzyjętymi wewnętrznymi politykami, zarządzeniami, procedurami istandardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem.

2.      Stosujemy zabezpieczenia fizyczne oraz logiczne o wysokim standardzie.

3.      Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest tokonieczne dlacelu, dlaktórego zostały zebrane, włączając wto konieczność zachowania zgodności zobowiązkami prawnymi oraz dlarozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4.      W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

a.      poufności – będziemy chronić Państwa dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim;

b.      integralności – będziemy chronić Państwa dane przed nieuprawnioną modyfikacją;

c.       dostępności – będziemy zapewniać dostęp wyłącznie upoważnionych osób do Państwa danych, tylko jeżeli wystąpi taka konieczna potrzeba.

5.      Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. 

6.      Każdy nasz pracownik lub współpracownik posiadający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

7.      Dane osobowe, które podają Państwo na naszych stronach są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL. Zabezpiecza on transmisję danych w obrębie domeny i potwierdza jej autentyczność.

§ 8
Międzynarodowy transfer danych

1.      Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Państwa danych.

2.      Jeśli jednak w ramach przetwarzania Państwa dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich (poza EOG), np. w Stanach Zjednoczonych, takie przekazywanie danych będzie odbywać się wyłącznie na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie Państwa wyraźnej zgody, o którą zostaną Państwo przez nas bezpośrednio poproszeni w stosownych przypadkach.

§ 9
Uwagi końcowe

1.      Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, które mogą wynikać z potrzeb dostosowywania do zmian w przepisach prawa, czy obowiązujących standardów prywatności lub też związanych z poszerzeniem naszej oferty.

2.      O wszelkich zmianach dotyczących przetwarzania danych będziemy Państwa informować stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych lub drogą elektroniczną.

3.      Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 2023-11-14