Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 8,
05-071 Sulejówek


Telefony w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 14,30
22 849 27 51, 22 849 27 52, 22 849 23 45, 691 347 412 

e-mail:
wkl@wkl.com.pl

Informacja o wpisie do rejestru przedsiębiorstw

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
-
siedziba firmy: ul. Armii Krajowej 8, 05-071  Sulejówek,
- firma wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego   przez Sąd Rejonowy
  dla m.st. Warszawy w Warszawie,   XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego   pod numerem 0000032364,
- REGON 010651362
- NIP 521 10 03 989
- kapitał zakładowy - 256 600 zł opłacony gotówką
- konto w banku PEKAO S.A. rachunek nr 42 1240 6175 1111 0000 4570 2633


Krzysztof Wiśniewski - prezes, dyrektor, redaktor naczelny
tel. 22 849 23 21, 22 849 27 51 wew. 244,  
krzysztof.wisniewski@wkl.com.pl 

Ewa Berus - z-ca dyrektora ds. handlowych 
tel. 22 849 23 45,   ewa.berus@wkl.com.pl

Tomasz Pietrykowski - kierownik pionu techniczno-produkcyjnego
tel. 22 849 27 51 wew. 213,   
   produkcja@wkl.com.pl

Sekretariat redakcji
tel. 22 849 23 21,  
umowy@wkl.com.pl

Dział handlowy
tel. 22 849 23 45, 22 849 27 51, 22 849 27 52, 691 347 412  
handlowy@wkl.com.pl, handlowywkl@wkl.com.pl