System nawigacyjny GALILEO. Aspekty strategiczne, naukowe i techniczne

System nawigacyjny GALILEO. Aspekty strategiczne, naukowe i techniczne

Autor: Praca zbiorowa

ISBN: 83-206-1601-8, 978-83-206-1601-9

Tłumacz: Michał Klebanowski
Format: B5
Liczba stron: 152
Liczba ilustracji: 14
Oprawa: miękka

Polecam: 39

Opis

W książce opisano w przystępny sposób strukturę, zasady funkcjonowania i przewidywane zastosowania europejskiego, cywilnego, globalnego systemu nawigacji satelitarnej Galileo.
Globalny system nawigacji satelitarnej Galileo, będzie zaspokajał potrzeby użytkowników na całym świecie w zakresie radionawigacji, lokalizacji i synchronizacji. Kompatybilny z obecnie już istniejącymi systemami GPS i GLONASS, Galileo będzie charakteryzował się lepszymi parametrami pracy (dokładność, dostępność, ciągłość). Będzie również dostarczał informacji na temat wiarygodności przesyłanych danych, dzięki czemu zaoferuje nowe możliwości zastosowań, zwiększając potencjał sektora nawigacji satelitarnej oraz stymulując rozwój nowych technologii. 
Książka została opracowana przez francuskie instytucje: Akademię Morską, Biuro Długości Geograficznej i Akademię Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej.

Odbiorcy: wszyscy zainteresowani cywilnym zastosowaniem systemów nawigacji satelitarnej. 

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk jest interdyscyplinarnym instytutem naukowym, którego działalność jest całkowicie poświęcona badaniom kosmosu oraz ich zastosowaniom w rozwoju technologii i w nauce o Ziemi. Centrum promuje także zaangażowanie Polski w międzynarodowych misjach kosmicznych, a prace prowadzone w zakresie badań kosmicznych łączy z ich praktycznymi zainteresowaniami w Polsce (www.cbk.waw.pl).
 Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Przedmowa do wydania polskiego 8
  Od autorów 10
  1. Wiadomości wstępne 11
  1.1. Geneza systemu Galileo 11
  1.2. Charakterystyka publikacji 19
  2. Opis techniczny systemu 21
  2.1. Opis ogólny systemu Galileo 21
  2.1.1. Wprowadzenie do nawigacji satelitarnej  21
  2.1.2. System Galileo 22
  2.1.3. Określanie położenia i dokładność prognoz  24
  2.1.4. Różnicowy system nawigacyjny  25
  2.1.5. Usługi świadczone przez system Galileo  26
  2.1.6. Galileo System Time (GST) i Galileo Terrestrial
           Reference Frame (GTRF) 28
  2.1.7. Nie czekając na Galileo Europa wdraża
           system EGNOS 28
  2.1.8. Galileo i teoria względności 30
  2.2. Konwencjonalne ziemskie układy odniesienia dotyczace
         przestrzeni i czasu 32
  2.2.1. Układy odniesienia wykorzystywane przy ustalaniu
           położenia  33
  2.2.2. Czas odniesienia 34
  3. Zastosowania cywilne 36
  3.1. Nawigacja lotnicza 36
  3.1.1. Aktualne parametry lotu 37
  3.1.2. Systemy lądowania stosowane obecnie  37
  3.1.3. Nawigacja  41
  3.1.4. Ruch naziemny - pełna automatyzacja samolotów
            i kontroli ruchu w latach 2020-2030  42
  3.1.5. Wnioski 43
  3.2. Nawigacja morska  44
  3.2.1. Wprowadzenie 44
  3.2.2. Zmiany w technice nawigacji - systemy GPS,
           Glonass i GPS różnicowy 45
  3.2.3. Zastosowania GNSS w nawigacji ogólnej  47
  3.2.4. Zastosowania specjalne 50
  3.2.5. Wnioski 53
  3.3. Transport lądowy 53
  3.3.1. Transport drogowy 53
  3.3.2. Zastosowania satelitarnych systemów nawigacyjnych
           w transporcie kolejowym 58
  3.4. Dystrybucja standardowych sygnałów czasu i częstotliwości
        oraz synchronizacja 60
  3.5. Zastosowania systemu Galileo w telekomunikacji
         ruchomej  61
  3.6. Kartografia obszarów lądowych i morskich
        oraz systemy informacji przestrzennej 64
  3.6.1. Zastosowania dotyczące obszarów lądowych  65
  3.6.2. Zastosowania dotyczące obszarów morskich  66
  3.7. Zastosowania związane z techniką kosmiczną  68
  3.7.1. Precyzyjne określanie orbit za pomocą
           systemów GPS i GNSS 68
  3.7.2. Określanie orientacji 73
  4. Zastosowania naukowe 75
  4.1. Podstawy zastosowań naukowych systemu GNSS 76
  4.2. Układy odniesienia dla potrzeb geodezji
         i pomiarów czasu  78
  4.2.1. Geodezja kosmiczna i jej zastosowania  78
  4.2.2. Tworzenie i rozpowszechnianie skal czasu  79
  4.3. Zastosowania systemu Galileo w geofizyce  84
  4.3.1. Ruch obrotowy Ziemi  84
  4.3.2. Geoida i oceanografia  85
  4.3.3. Pomiary deformacji  89
  4.3.4. Środowisko lądowe  89
  4.4. Czynniki wpływające na dokładność oraz możliwości
         poprawy oferowane przez system Galileo 92
  4.5. System Galileo a społeczność naukowa  93

  5. Bezpieczeństwo i obronność  95
  5.1. Galileo jako system cywilny zaspokajający potrzeby
         Europy w zakresie bezpieczeństwa i obronności 95
  5.2. Wojskowe zastosowania satelitarnych systemów
         nawigacyjnych  96
  5.3. Obecne uzależnienie Europy od Stanów Zjednoczonych  97
  5.3.1. Doktryna USA 97
  5.3.2. Konsekwencje dla Europy 98
  5.4. Znaczenie systemu Galileo dla suwerenności Europy  99
  5.4.1. Zwięzła charakterystyka usług PRS  99
  5.4.2. Autonomia umożliwiająca zacieśnienie
           współpracy z USA  99
  5.5. Bezpieczeństwo systemu Galileo - wyzwanie i czynnik
         jednoczący Europę 100
  5.6. Wnioski 101
  6. Zegary w przestrzeni kosmicznej - technologia
      o kluczowym znaczeniu
   103
  6.1. Wprowadzenie 103
  6.2. Specyficzne cechy zegarów atomowych  103
  6.3. Produkcja przemysłowa zegarów atomowych
         w Europie i Rosji  104
  6.4. Produkcja zegarów pokładowych systemu Galileo  106
  6.5. Zegary drugiej generacji systemu Galileo  107
  6.6. Zalecenia dotyczące rozwoju zegarów atomowych  107
  Dodatki  109
  Dodatek l. Przegląd zegarów atomowych  109
  Dodatek 2. Pomiar fazy - szczególny przypadek wykorzystania
                   systemu GNSS 114
  Dodatek 3. Kartografia - aktualne zapotrzebowanie i najważniejsi
                   użytkownicy 116
  Dodatek 4. Uwagi uzupełniające na temat środków
                   wspomagających nawigację w lotnictwie
                   cywilnym 119
  Dodatek 5. Przyszłość systemu GPS 132
  Dodatek 6. Polski wkład w budowę europejskiego systemu
                   nawigacji satelitarnej 133
  Dodatek 7. Chronologiczny przegląd wydarzeń związanych
                   z systemem Galileo 135
  Wykaz źródeł 141
  Słowniczek 144
  Wykaz skrótów 149

  O autorach / z książki


  Fragment przedmowy do wydania polskiegoWspólnota Europejska oraz Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) prowadziły wieloletnie badania i dyskusje na temat możliwości utworzenia globalnego systemu nawigacji satelitarnej. Prace koncepcyjne i projektowe nad systemem rozpoczęły się już na początku lat dziewięćdziesiątych. W 1999 roku Rada Unii Europejskiej podkreśliła strategiczne znaczenie programu nawigacji satelitarnej i poprosiła Komisję Europejską o powzięcie kroków dla jego realizacji - wtedy też powstała nazwa "Galileo".
     Oddajemy tę publikację do rąk polskiego Czytelnika w chwili, kiedy
  pierwsze satelity systemu Galileo są już wprowadzane na orbitę, zaś Polska, jako członek Unii Europejskiej jest jego współwłaścicielem i współgospodarzem. Kontekst, w którym powstawała ta książka był inny: toczyły się jeszcze dyskusje na temat potrzeby tworzenia tego systemu, zaś szereg elementów o charakterze technicznym nie było do końca zdefiniowanych. Dlatego można się spotkać w tekście z informacjami, które nie są ostatniej daty. Sądzimy wszakże, że szeroka panorama zagadnień przedstawiona w tej książce, poczynając od zastosowań systemów pozycjonowania, poprzez aspekty techniczne, ekonomiczne, militarne i polityczne zachowuje swą aktualność.
       Szczególnie argumentacja dotycząca motywów podjęcia decyzji o budowie europejskiego systemu nawigacji satelitarnej warta jest przedstawienia zarówno polskiemu środowisku fachowemu jak i gronu decydentów. Powinniśmy być także świadomi faktu, że system ten powstaje przy finansowym udziale Unii Europejskiej, czyli również naszym. Stwarza to możliwości współpracy w jego tworzeniu, uczestniczenia w organach decyzyjnych oraz rozwijaniu zastosowań. Jest to zupełnie odmienna sytuacja od korzystania z systemu GPS, który działa w sposób zupełnie niezależny, niczym zjawisko przyrody, na które się nie ma najmniejszego wpływu.
     Wcześniej możliwości naszego zaangażowania się w europejski projekt Galileo były ograniczone. W czasie kiedy Polska nie była jeszcze członkiem Unii Europejskiej ani też członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej (której nadal nie jest), nie było podstaw prawnych by uczestniczyć w pracach nad tym systemem. A jednak dzięki kontaktom naukowym oraz profesjonalnej współpracy z jednostkami naukowymi z różnych krajów, stało się to możliwe. Można odnotować co najmniej dwa przykłady tego uczestnictwa:
  l - w Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie zorganizowano stację kontrolną podsystemu EGNOS;
  2 - Laboratorium Czasu CBK PAN weszło w skład konsorcjum zapewniającego skalę czasu atomowego dla Galileo. Powinno to być punktem wyjścia i zachętą do jeszcze szerszego udziału polskiego w Galileo, tak aby korzyści z jego powstania i działania uzasadniały nakłady poniesione przez nasz kraj.
     W imieniu kierownictwa projektu "GalileoApp" oraz wydawnictwa pragnę wyrazić wdzięczność francuskim instytucjom, dzięki którym powstała niniejsza książka: Akademii Morskiej, Biuru Długości Geograficznej oraz Akademii Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej. Szczególnie podziękować pragnę prof. Francois Barlierowi i dr. Gerardowi Brachetowi za osobiście okazaną pomoc w doprowadzeniu do skutku naszego zamierzenia.
  prof. Janusz B. Zieliński
  Koordynator Projektu "GalileoApp"
  Warszawa, 20 listopada 2005 r.
Liczba szt.

Cena: 33.60 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Globalny system pozycyjny GPS. Budowa, działanie, zastosowanie
Narkiewicz Janusz
36.75 zł
nakład wyczerpany
GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne
Narkiewicz Janusz
38.85 zł
Systemy radiokomunikacji ruchomej
Wesołowski Krzysztof
50.40 zł
nakład wyczerpany
Mikrofale. Układy i systemy
Szóstka Jarosław
46.20 zł
Pomiary w optycznych systemach telekomunikacyjnych
Perlicki Krzysztof
21.00 zł
nakład wyczerpany
Fale i anteny
Szóstka Jarosław
84.00 zł

Książki autora

Adaptacyjna regulacja prędkości jazdy ACC
Praca zbiorowa
45.15 zł
Citroën Axel Oltcit Club (silniki 1130 i 1300 cm3)
Praca zbiorowa
13.13 zł
Citroën Berlingo, Peugeot Partner modele 1996-2001
Praca zbiorowa
54.60 zł
Citroën Xsara
Praca zbiorowa
61.95 zł
Citroën Xsara II
Praca zbiorowa
58.80 zł
Czujniki w pojazdach samochodowych
Praca zbiorowa
60.00 zł