Sektor samochodowy Unii Europejskiej

Sektor samochodowy Unii Europejskiej

Autor: Burnewicz Jan

ISBN: 83-206-1594-1

Wydanie: 1 / 2005
Format: B5
Liczba stron: 244
Liczba ilustracji: 4
Liczba tabel: 37
Oprawa: twarda

Polecam: 62

Opis

Nagroda Ministra Transportu za najlepszą książkę
o tematyce transportowej wydaną w roku akademickim 2005/2006.

Podręcznik akademicki poświęcony  aktualnym zagadnieniom dotyczącym sektora samochodowego w Unii Europejskiej (UE). Zawiera charakterystykę roli samochodu we współczesnej cywilizacji, wyjaśnienie powiązań poszczególnych dziedzin gospodarki, przemysłu, administracji i usług w zakresie transportu drogowego, analizę ekonomiczną sektora samochodowego UE, opis wspólnotowej regulacji sektora transportu samochodowego z uwzględnieniem różnych czynników i uwarunkowań, a także integracji polskiego transportu samochodowego z systemem transportowym UE.
Odbiorcy: studenci wydziałów transportu oraz kierunków: ekonomika, zarządzanie i logistyka wyższych uczelni.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści


  WSTĘP  7

  1. SEKTOR SAMOCHODOWY WE WSPÓŁCZESNEJ
      CYWILIZACJI
    9
  1.1. Sfery tworzące współczesny sektor samochodowy  10
  1.2. Samochód jako najskuteczniejszy środek realizacji
         wolności gospodarczej i społecznej 12
  1.3. Wiodący produkt epoki przemysłowej 13
  1.4. Narzędzie organizacji i jakości życia rodzinnego 16
  1.5. Element systemów logistycznych i transportowych 17
  1.6. Przedmiot największej produkcji na rynku transportowym 19
  1.7. Integrator funkcji przestrzennych i społecznych państw  20
  1.8. Czynnik stabilizujący struktury makroekonomiczne  21
  1.9. Główny czynnik europejskiej integracji transportu 23
  1.10. Atrakcyjność samochodu wobec transportu zbiorowego
          osób w miastach 26
  1.11. Alternatywa dla zanikającego pasażerskiego transportu
           kolejowego w ruchu regionalnym i lokalnym  27
  1.12. Społeczeństwo bez samochodu - utopia czy realna
           perspektywa?  27

  2. ANALIZA ROLI SAMOCHODU W GRZE RYNKOWEJ
       EUROPEJSKICH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
  29
  2.1. Forum wspólnych i przeciwstawnych interesów w rozwoju
         sektora samochodowego 29
  2.2. Rola przemysłu motoryzacyjnego w rozwoju majątku sektora
         samochodowego  31
  2.3. Wpływ przemysłu paliwowego na eksploatację pojazdów
         samochodowych  37
  2.4. Ekonomika europejskich przedsiębiorstw samochodowych  40
  2.5. Systemowa rola operatorów logistycznych i spedytorów  51
  2.6. Wykorzystanie usług samochodowych przez organizatorów
         turystyki. . 52
  2.7. Ekonomika europejskiej motoryzacji indywidualnej  55
  2.8. Zbiorowy transport samochodowy w miastach  56
  2.9. Ekonomika rozwoju i utrzymania europejskiej sieci
         drogowej  61
  2.10. Znaczenie ekonomiczne innowacji i działań rozwojowych
           w sektorze samochodowym  65
  2.11. Ochrona interesów zawodowych i pracowniczych w sektorze
           samochodowym 67
  2.12. Działania konkurencyjnych wobec samochodu środków 
           transportu 69
  2.13. Presja ekologiczna na transport samochodowy w UE  71

  3. ANALIZA EKONOMICZNA TRANSPORTU
      SAMOCHODOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ
    73
  3.1. Tendencje w strukturze i funkcjonowaniu rynków
         samochodowych UE  73
  3.2. Uwarunkowania dominacji przewoźników na rynkach
         samochodowych UE  80
  3.3. Struktura podmiotowa sektora transportu
         samochodowego UE  82
  3.4. Produktywność i konkurencyjność przewoźników
         samochodowych w UE   85
  3.5. Operatorzy logistyczni UE  89
  3.6. Zyskowność i rentowność firm samochodowych w UE  91
  3.7. Problem kosztów zewnętrznych europejskiego transportu
         samochodowego  94
  3.8. Efekty makroekonomiczne, mikroekonomiczne i regionalne
         działalności transportu samochodowego w UE  99
  3.9. Równowaga rozwoju przewozów samochodowych i rozwoju
          infrastruktury  101
  3.10. Rola podmiotów międzynarodowych w rozwoju transportu
           samochodowego UE 109

  4. WSPÓLNOTOWA REGULACJA TRANSPORTU
       SAMOCHODOWEGO
    112
  4.1. Celowość i uwarunkowania wspólnej regulacji transportu
         samochodowego 112
  4.2. Ewolucja i skuteczność dotychczasowej polityki regulacyjnej
          UE w sferze transportu samochodowego 117
  4.3. Narodowe systemy regulacyjne transportu
         samochodowego UE 123
  4.4. Dostęp do zawodu przewoźnika samochodowego 126
  4.5. Wspólnotowe prawo jazdy  130
  4.6. Dodatkowe wymogi w zakresie kwalifikacji kierowców  133
  4.7. Świadectwa kwalifikacji zawodowych i zaświadczenia 
         dla kierowcy  135
  4.8. Wolność dostępu do międzynarodowych rynków
         samochodowych 136
  4.9. Samochodowe rynki kabotażowe 139
  4.10. Regulacje w zakresie czasu pracy w transporcie
           samochodowym 145
  4.11. Dzierżawienie pojazdów z zagranicy bez kierowcy 151
  4.12. Ceny usług za przewozy samochodowe 152
  4.13. Zasady uczciwej konkurencji  155
  4.14. Samochodowe przepisy i normy techniczne  158
  4.15. Przepisy i normy ekologiczne transportu
           samochodowego UE 164
  4.16. Wolność tranzytu drogowego w UE 169
  4.17. Wspólnotowy Kodeks Celny a systemy karnetów
            TIR i ATA  175
  4.18. Ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych w UE 179
  4.19. Harmonizacja podatków samochodowych w UE  180
  4.20. Ubezpieczenia w transporcie samochodowym UE  185
  4.21. Programy wspólnotowe poprawy bezpieczeństwa ruchu
           drogowego 188
  4.22. Umowy drogowe UE z państwami trzecimi 191
  4.23. Statystyki transportu samochodowego 192

  5. INTEGRACJA POLSKIEGO TRANSPORTU
       SAMOCHODOWEGO Z SYSTEMEM UNII 
       EUROPEJSKIEJ
    195
  5.1. Analiza ekonomiczna sektora samochodowego 
         w Polsce 195
  5.2. Przygotowanie polskiego transportu samochodowego
         do akcesji w latach 1990 + 2003 199
  5.3. Drogowe postanowienia załączone do Traktatu Akcesyjnego
          z Aten  207
  5.4. Nowe polskie prawo drogowe z lat 1990 + 2005  210
  5.5. Ocena skutków akcesji w polskim transporcie 
         samochodowym  217
  5.6. Pomoc finansowa UE w zakresie inwestycji
          drogowych w Polsce  221
  5.7. Sektor samochodowy i motoryzacja w polskiej polityce
          transportowej  224

  ZAKOŃCZENIE  229
  LITERATURA  231
   

  O autorach / z książki


  RECENZJA

  Polska Gazeta Transportowa nr 3/2006

  SYNTEZA RÓŻNYCH INFORMACJI
     Literatura na temat transportu samochodowego, zwłaszcza w Unii Europejskiej, jest dość skromna i pojawienie się każdej pozycji zajmującej się tym sektorem, staje się wydarzeniem, zwłaszcza jeśli jest ona interesująca. Tak jest w wypadku książki „ Sektor samochodowy Unii Europejskiej” autorstwa prof. Jana Burnewicza (Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005).
     Autor porusza problematykę obejmującą transport zarobkowy, transport na użytek własny, motoryzację indywidualną, sferę usług motoryzacyjnych i logistykę bazującą na usługach transportu samochodowego. Jak sam twierdzi, jego intencją było dokonanie wyczerpującej syntezy różnych rodzajów informacji pod kątem jasnego i wyczerpującego pokazania głównych problemów, np. takich, jak główne czynniki europejskiej integracji transportu czy ekonomika rozwoju i utrzymania europejskiej sieci drogowej. Są to informacje, które w dość prosty sposób czytelnicy mogą wykorzystać w działalności gospodarczej i w prowadzeniu analiz ekonomicznych.
     Jan Burnewicz podzielił swoją publikację na pięć części: sektor samochodowy we współczesnej cywilizacji, analiza roli samochodu w grze rynkowej europejskich podmiotów gospodarczych, analiza ekonomiczna transportu samochodowego Unii Europejskiej, wspólnotowa regulacja transportu samochodowego, integracja polskiego transportu samochodowego z systemem Unii Europejskiej.
      Wszystkie części składają się z rozdziałów zawierających informacje o charakterze ekonomicznym, prawnym, technicznym, ekologicznym i politycznym. Ze względu na przeglądowy charakter swej książki autor zrezygnował z omówienia szczegółów regulacji unijnych odnoszących się do transportu samochodowego, a to dlatego, że teksty te są obszerne, często aktualizowane i ogólnie dostępne w systemie informacji prawnej EUR-Lex, polskim systemie informacji prawnej LEX i na stronie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
     Książka „Sektor samochodowy Unii Europejskiej" przyda się nie tylko przedsiębiorcom samochodowym i specjalistom zajmującym się tą tematyką, ale też studentom kierunku „transport", politykom i publicystom.(eh)
Liczba szt.

Cena: 47.25 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji
Reimpell Jörnsen , Betzer Jürgen W.
57.75 zł
Mechanika ruchu
Prochowski Leon
63.00 zł
Podstawy budowy silników
Luft Sławomir
79.00 zł
Prawo transportu lądowego
Górski Władysław , Mendyk Edward
59.00 zł
Akumulatory, baterie, ogniwa
Czerwiński Andrzej
52.50 zł
Konwencjonalne i elektroniczne układy hamulcowe
Praca zbiorowa
Zapowiedź

Książki autora

Sektor samochodowy Unii Europejskiej
Burnewicz Jan
47.25 zł