Przewóz towarów niebezpiecznych. Poradnik kierowcy z uzupełnieniem

Przewóz towarów niebezpiecznych. Poradnik kierowcy z uzupełnieniem

Autor: Tadeusz Pusty

ISBN: 978-83-206-1739-9

Wydanie: 19, zmienione / 2009
Format: A5
Liczba stron: 816
Liczba ilustracji: 84
Liczba tabel: 18
Oprawa: miękka

Polecam: 23

Opis

Przepisy określające warunki przewozu, ładowania oraz wyładowania towarów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym. Informacje dotyczące stopnia zagrożenia, jakie stwarza dany towar niebezpieczny, środków ostrożności, które należy podjąć w razie wypadku, ponadto określające zasady wyposażenia i oznakowania pojazdu. Praktyczne wskazówki, umożliwiające kierowcom przestrzeganie przepisów, a organom skuteczne kontrolowanie kierowców.
Odbiorcy poradnika: kierowcy, funkcjonariusze Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Pożarnej i placówek kontroli celnej, pracownicy stacji kontroli pojazdów przewożących towary niebezpieczne, pracownicy przedsiębiorstw transportu samochodowego, gospodarstw sporadycznie przewożących towary niebezpieczne, spedycji zajmującej się przewozami drogowymi oraz jednostki prowadzące kursy dokształcające kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Opracowano na podstawie aktualnych przepisów ADR, obowiązujących od 2009 roku. Załączamy uzupełnienie do 19. wydania (patrz pdf - Uaktualnienie).


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

   
  OD WYDAWCY 11
  WSTĘP 12
  1.Cel i przeznaczenie poradnika 12
  2.Określenie obowiązujących przepisów 13
  3.Podstawowe pojęcia 15
  4.Właściwe władze 25

  ROZDZIAŁ I

  KIEROWCA 27
  1.Instruktaż 27
  2.Dokształcanie 28
  3.Obowiązki i odpowiedzialność głównych uczestników przewozu 32
  a. Przewoźnik - kierowca 32
  b. Nadawca 34
  c. Odbiorca 35
  d. Odpowiedzialność prawna głównych uczestników przewozu 35
  4.Obowiązek przewoźnika wobec raportu o zdarzeniu zaistniałym podczas przewozu towarów niebezpiecznych 36
  5.Obowiązki wobec przekroczenia dopuszczalnego poziomu promieniowania lub skażenia 39
  6.Szkolenie osób innych niż kierowcy 40
  7.Doradca do spraw bezpieczeństwa 40
  8.Ochrona towarów niebezpiecznych 44
  Pytania kontrolne 47

  ROZDZIAŁ II

  TOWARY NIEBEZPIECZNE POSZCZEGÓLNYCH KLAS 48
  1.Klasyfikacja towarów niebezpiecznych 48
  2.Wykaz towarów niebezpiecznych poszczególnych klas 50
  Klasa 1 - materiały i przedmioty wybuchowe 50
  Klasa 2 - gazy 67
  Klasa 3 - materiały ciekłe, zapalne 77
  Klasa 4.1 - materiały stałe, zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe, odczulone 84
  Klasa 4.2 - materiały samozapalne 91
  Klasa 4.3 - materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne 95
  Klasa 5.1 - materiały utleniające 98
  Klasa 5.2 - nadtlenki organiczne 104
  Klasa 6.1 - materiały trujące 112
  Klasa 6.2 - materiały zakaźne 123
  Klasa 7 - materiały promieniotwórcze 124
  Klasa 8 - materiały żrące 143
  Klasa 9 - różne materiały i przedmioty niebezpieczne 152
  3.Wymagania szczegółowe, dotyczące niektórych towarów niebezpiecznych 155
  Pytania kontrolne 184

  ROZDZIAŁ III

  NALEPKI OSTRZEGAWCZE 186
  1.Wzory i objaśnienia nalepek 186
  2.Oznakowanie sztuk przesyłek 195
  3.Oznakowanie opakowań zbiorczych 198
  4.Strzałki kierunkowe 199
  5.Oznakowanie sztuk przesyłek z materiałami szkodliwymi dla środowiska 200
  Pytania kontrolne 201

  ROZDZIAŁ IV

  WYPOSAŻENIE POJAZDÓW 202
  1.Gaśnice 202
  2.Trójkąty, pachołki lub lampy 205
  3.Kliny do podkładania pod koła pojazdu 207
  4.Apteczka 207
  5.Urządzenie do uziemiania cystern 208
  6.Instalacja elektryczna 210
  7.Odłącznik akumulatora 212
  8.Silnik, układ wylotowy i zbiornik paliwa 213
  9.Urządzenie przeciwpoślizgowe i zwalniacz 214
  a. Urządzenie przeciwpoślizgowe 214
  b. Zwalniacz 215
  c. Regulator hamulca 216
  10.Ogranicznik prędkości 216
  11.Zabezpieczenie tyłu pojazdu z cysterną 217
  12.Kabina kierowcy 218
  13.Ogrzewacz spalinowy 218
  14.Tachograf 220
  15.Telefon komórkowy 220
  16.Maski przeciwgazowe lub kombinezon ratowniczy 220
  17.Wentylacja 221
  18.Sprzęt awaryjny ogólnego stosowania 221
  19.Sprzęt do zabezpieczania sztuk przesyłek 222
  Pytania kontrolne 223

  ROZDZIAŁ V

  OZNAKOWANIE POJAZDÓW 225
  1.Cel oznakowania 225
  2.Tablice barwy pomarańczowej odblaskowej 226
  3.Tablice barwy pomarańczowej odblaskowej z numerami rozpoznawczymi 228
  4.Nalepki ostrzegawcze 235
  a. Warunki ogólne 235
  b. Nalepki ostrzegawcze na pojazdach z materiałami wybuchowymi 236
  c. Nalepki ostrzegawcze na cysternach i kontenerach 237
  d. Nalepki ostrzegawcze na pojazdach z materiałami promieniotwóczymi 238
  e. Nalepki ostrzegawcze na jednostkach transportowych i kontenerach z towarami luzem 239
  5.Oznakowanie pojazdów przewożących niektóre materiały klasy 9 239
  6.Oznakowanie pojazd i kontenerów poddanych gazowaniu 240
  Pytania kontrolne 241

  ROZDZIAŁ VI

  WARUNKI DOPUSZCZENIA POJAZDÓW 242
  1.Rodzaje pojazdów 242
  a. Cysterny 242
  b. Pojazdy przeznaczone do przewozu materiałów wybuchowych klasy 1 w sztukach przesyłki 243
  c. Pojazdy izotermiczne oraz pojazdy chłodzone niemechanicznie lub mechanicznie, przeznaczone do przewozu materiałów w temperaturze kontrolowanej(klas 4.1 i 5.2) 244
  2.Typy pojazdów i wymagania techniczne, jakim powinny one odpowiadać 246
  3.Badanie techniczne pojazdów 248
  4.Dodatkowe wymagania dla kompletnych i skompletowanych MEMU 249
  Pytania kontrolne 250

  ROZDZIAŁ VII

  WYMAGANE DOKUMENTY 251
  1.Obowiązki przewoźnika 251
  2.Obowiązek zgłaszania przewozu niektórych towarów niebezpiecznych do właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej komendanta wojewódzkiego Policji 252
  3.Zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego 253
  4.Zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu 253
  5.Świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych 253
  6.Dokument przewozowy towarów niebezpiecznych 257
  7.Instrukcje pisemne dla kierowcy 265
  8.Dokumenty przewozowe w transporcie kombinowanym 267
  9.Zezwolenie na przewóz odpadów niebezpiecznych 268
  a. Zezwolenie na przewóz w ruchu międzynarodowym 268
  b. Zezwolenie na przewóz w ruchu krajowym 268
  10.Świadectwo zatwierdzenia niektórych materiałów promieniotwórczych klasy 7 268
  Pytania kontrolne 272

  ROZDZIAŁ VIII

  PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH POSZCZEGÓLNYCH KLAS POJAZDAMI INNYMI
  NIŻ CYSTERNY 273
  1.Zakazy ładowania razem 273
  2.Czyszczenie skrzyni ładunkowej 273
  a. Przed załadunkiem 273
  b. Po wyładunku 276
  3.Środki ostrożności 277
  4.Układanie i mocowanie sztuk przesyłki 282
  5.Przewóz towarów 286
  a. Przewóz sztuk przesyłki 286
  b. Przewóz w kontenerach 290
  c. Przewóz luzem 291
  d. Wymagania dotyczące kontenerów do przewozu luzem 294
  6.Przewóz materiałów i przedmiotów wybuchowych klasy 1 295
  a. Przewóz sztuk przesyłki 295
  b. Przewóz luzem 296
  c. Przewóz w kontenerach 296
  7.Przewo´zgazo´wklasy2 297
  a. Przewóz sztuk przesyłki 297
  b. Przewóz w kontenerach 297
  8.Przewóz materiałów klasy 3 297
  a. Przewóz sztuk przesyłki 297
  b. Przewóz w kontenerach 297
  9.Przewóz materiałów klasy 4.1 298
  a. Przewóz sztuk przesyłki 298
  b. Przewóz luzem 298
  c. Przewóz w kontenerach 299
  10.Przewóz materiałów klas 4.2 do 9 299
  11.Wymagania dodatkowe przy przewozie luzem towarów klas: 4.2, 4.3,
  5.1,6.2,7i 8 300
  Pytania kontrolne 301

  ROZDZIAŁ IX

  PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH POSZCZEGÓLNYCH KLAS W CYSTERNACH 302
  1.Rodzaje i konstrukcje cystern 302
  2.Kody cystern i dopuszczanie ich do przewozu 304
  3.Napełnianie i opróżnianie cystern 308
  a. Napełnianie cystern gazami 309
  b. Napełnianie cystern cieczami 311
  c. Warunki zapewniające bezpieczeństwo przewozu w cysternie 313
  d. Instrukcje cystern przenośnych 317
  4.Przewóz materiałów klasy 1 317
  5.Przewóz gazów klasy 2 317
  6.Przewóz cieczy klasy 3 318
  7.Przewóz materiałów klas 4.1 do 9 319
  Pytania kontrolne 320

  ROZDZIAŁ X

  RUCH POJAZDÓW 321
  1.Przewóz osób 321
  2.Wymagania dodatkowe w zakresie nadzorowania pojazdów i bezpieczeństwa przewozu niektórych towarów 322
  3.Predkość pojazdu 325
  4.Trasa przejazdu 327
  5.Postój pojazdu 327
  6.Odłączenie przyczepy 330
  7.Zakazy wjazdu pojazdów z niektórymi towarami niebezpiecznymi – wzory i objaśnienia znaków 330
  8.Jazda w kolumnie 333
  9.Kontrola przewozów 333
  10.Parking dla usuwanych z drogi pojazdów przewożących towary niebezpieczne 334
  11.Ograniczenia przejazdu przez tunele drogowe pojazdów przewożących towary niebezpieczne 335
  a. Obowiązki właściwej władzy 335
  b. Oznaczenie kategorii tuneli 335
  c. Wymagania dotyczące znaków i sygnałów drogowych oraz zawiadamiania o ograniczeniach 337
  d. Znaki drogowe określające przejazdy pojazdów przewożących towary niebezpieczne 338
  e. Kody ograniczeń przewozu towarów niebezpiecznych przez tunele 339
  Pytania kontrolne 341

  ROZDZIAŁ XI

  PRZEWÓZ OGRANICZONYCH ILOŚCI TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH I ZWOLNIENIA OD PRZEPISÓW ADR 343
  1.Ograniczone ilości towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki 343
  a. Ilości ograniczone 343
  b. Ilości wyłączone 346
  2.Ograniczone ilości towarów w jednostce transportowej 348
  3.Zwolnienia z przepisów ADR 352
  4. Zwolnienia niektórych towarów z przepisów ADR 353
  5.Zwolnienia przejściowe 354
  Pytania kontrolne 355

  ROZDZIAŁ XII

  POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAGROŻENIA 356
  1.Rodzaje zagrożeń 356
  2.Doraźne usuwanie zagrożeń 358
  Pytania kontrolne 360

  ROZDZIAŁ XIII

  PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM 361
  1.Przewóz drogowy 361
  2.Przewóz w transporcie kombinowanym 363
  3.Przewóz inny niż drogowy 363
  Pytania kontrolne 363

  ROZDZIAŁ XIV

  KARY PIENIĘŻNE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW
  NIEBEZPIECZNYCH 364
  Pytania kontrolne 369

  ROZDZIAŁ XV

  WYKAZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH WEDŁUG ICH NUMERÓW ROZPOZNAWCZYCH UN 370
  Pytania kontrolne 732

  ROZDZIAŁ XVI

  WYKAZ ALFABETYCZNY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 734
  Pytania kontrolne 813
  WYKAZ PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 814
Liczba szt.

Cena: 42.00 zł
stara cena
72.45 zł


Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Odwodnienie dróg
Roman Edel
69.00 zł
Technika transportu ładunków
Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski
69.00 zł
Sprzęgła, skrzynki biegów, wały i półosie napędowe
Werner Micknass, Rainer Popiol, Axel Sprenger
64.05 zł
Akumulatory, baterie, ogniwa
Andrzej Czerwiński
46.20 zł
Samochody ciężarowe i autobusy
Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski
69.00 zł
Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych
Andrzej Zieliński
51.45 zł

Książki autora

Przewóz towarów niebezpiecznych. Poradnik kierowcy z uzupełnieniem
Tadeusz Pusty
42.00 zł

Usługi wydawnicze