Podstawy teorii sygnałów

Podstawy teorii sygnałów

Autor: Szabatin Jerzy

ISBN: 978-83-206-1331-5

Wydanie: 5
Format: B5
Liczba stron: 500
Liczba ilustracji: 206
Oprawa: twarda

Polecam: 54

Opis

W książce omówiono matematyczne podstawy teorii sygnałów. Przedstwiono metody opisu i analitycznej reprezentacji (dyskretnej i ciągłej) sygnałów deterministycznych oraz stochastycznych, przy czym na te ostatnie położono szczególny nacisk. Omówiono częstotliwościową analizę sygnałów. Szczegółowo przedyskutowano zagadnienie próbkowania sygnałów.
Ponadto omówiono ogólne zasady, klasyfikację i podstawy teoretyczne różnych typów modulacji jako zasadniczej operacji w dziedzinie transmisji sygnałów.
Książka jest adresowana do ogółu elektroników - zwłaszcza do studentów odpowiednich kierunków szkół wyższych. Może być użyteczna dla słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Przedmowa / 11
  Wykaz oznaczeń / 13
   
  1. ROZDZIAŁ
  Pojęcie sygnału. Matematyczne modele sygnałów
  fizycznych
  / 19
   
  2. ROZDZIAŁ
  Sygnały deterministyczne / 24
  2.1 Model deterministyczny sygnału fizycznego / 24
  2.2 Parametry rzeczywistych sygnałów deterministycznych / 25
  2.3 Przykłady rzeczywistych sygnałów deterministycznych / 31
  2.3.1 Sygnały impulsowe o ograniczonej energii / 31
  2.3.2 Sygnały o nieskończonym czasie trwania i ograniczonej
          energii / 33
  2.3.3 Sygnały nieokresowe o ograniczonej mocy średniej / 35
  2.3.4 Sygnały okresowe /37
  2.3.5 Sygnały prawie okresowe / 38
  2.3.6 Sygnały dystrybucyjne / 39
  2.4 Sygnały zespolone / 48
  2.5 Rozkład sygnałów deterministycznych na składowe / 49
  2.5.1 Składowa rzeczywista i urojona /49
  2.5.2 Składowa stała i zmienna / 50
  2.5.3 Składowa parzysta i nieparzysta / 51
  2.6 Przestrzenie sygnałów deterministycznych /52
  2.6.1 Sygnały jako elementy przestrzeni funkcyjnej / 52
  2.6.2 Przestrzenie metryczne / 53
  2.6.3 Przestrzenie liniowe / 61
  2.6.4 Przestrzenie liniowe unormowane. Przestrzenie
          Banacha / 63
  2.6.5 Iloczyn skalarny. Przestrzenie Hilberta / 67
  2.7 Analiza korelacyjna sygnałów deterministycznych / 72
  2.7.1 Porównywanie sygnałów deterministycznych / 72
  2.7.2 Porównywanie wektorów w przestrzeni Rn. Analogia
           między wektorami
  a sygnałami /73
  2.7.3 Współczynniki korelacyjne sygnałów
          deterministycznych / 77
  2.7.4 Funkcje korelacyjne sygnałów deterministycznych / 80
  2.8 Splot/91
  2.8.1 Granice całki splotowej / 91
  2.8.2 Zbieżność całki splotowej / 94
  2.8.3 Właściwości splotu / 94

  3. ROZDZIAŁ
  Metody analitycznego przedstawiania sygnałów
  deterministycznych
  / 96
  3.1 Uwagi ogólne/96
  3.2 Dyskretne reprezentacje sygnałów deterministycznych / 97
  3.2.1 Aproksymacja sygnałów deterministycznych / 97
  3.2.2 Przestrzenie liniowe n-wymiarowe. Baza przestrzeni / 98
  3.2.3 Wyznaczanie reprezentacji sygnału w n-wymiarowej 
          przestrzeni unitarnej. Bazy ortonormalne / l00
  3.2.4 Wyznaczanie reprezentacji sygnału w nieskończenie 
          wymiarowej przestrzeni unitarnej. Zagadnienie najlepszej
          aproksymacji / 102
  3.2.5 Szereg Fouriera. Równość Parsevala / 108
  3.2.6 Normalizacja bazy ortogonalnej / 112
  3.2.7 Przykłady zbiorów ortonormalnych zupełnych / 113
  3.3 Ciągłe reprezentacje sygnałów deterministycznych / 131
  3.3.1 Koncepcja ogólna. Przekształcenia całkowe / 131
  3.3.2 Przekształcenie Fouriera/ 134
  3.3.3 Przekształcenie Hilberta. Sygnał analityczny / 135
  3.3.4 Przekształcenie Hankela. Kosinusowe i sinusowe
          przekształcenie Fouriera / 138
  3.3.5 Przekształcenie Mellina. Przekształcenie Laplace'a/ 140

  4. ROZDZIAŁ
  Sygnały stochastyczne / 142
  4.1 Podstawowe pojęcia probabilistyczne. Notacja / 142
  4.2 Pojęcie procesu stochastycznego / 160
  4.3 Klasyfikacja sygnałów stochastycznych / 162
  4.4 Opis sygnałów stochastycznych / 165
  4.4.1 Koncepcja ogólna opisuj / 165
  4.4.2 Łączna n-wymiarowa funkcja gęstości
          prawdopodobieństwa/ 166
  4.4.3 Wartość średnia. Funkcja autokorelacji / 168
  4.4.4 Dwa sygnały stochastyczne. Funkcje korelacji
          wzajemnej / 171
  4.5 Różniczkowanie i całkowanie stochastyczne / 173
  4.6 Sygnały stacjonarne /175
  4.6.1 Sygnały ściśle stacjonarne i sygnały stacjonarne
           rzędu n / 175
  4.6.2 Sygnały stacjonarne w szerszym sensie / 177
  4.6.3 Interpretacja fizyczna parametrów sygnału
          stacjonarnego / 179
  4.6.4 Sygnały łącznie stacjonarne / 179
  4.7 Sygnały ergodyczne / 181
  4.8 Sygnały stochastyczne zespolone /187
  4.9 Sygnały normalne / 190
  4.10 Przykłady sygnałów stochastycznych / 196
  4.10.1 Sygnały ciągłe z czasem ciągłymi / 196
  4.10.2 Sygnały dyskretne z czasem ciągłym / 206

  4.10.2.1 Sygnały asynchroniczne / 206
  4.10.2.2 Sygnały synchroniczne / 217

  5. ROZDZIAŁ
  Metody analitycznego przedstawiania sygnałów
  stochastycznych
  / 224
  5.1 Uwagi ogólne / 224
  5.2 Dyskretne reprezentacje sygnałów stochastycznych / 225
  5.2.1 Zespolony szereg Fouriera sygnału okresowego w sensie
  średniokwadratowym / 225 .
  5.2.2 Zespolony szereg Fouriera sygnału nieokresowego / 228
  5.2.3 Rozwinięcie Karhunena-Loève'a / 231
  5.2.4 Szereg Kotielnikowa-Shannona / 241
  5.3 Ciągłe reprezentacje sygnałów stochastycznych/ 241
  5.3.1 Koncepcja ogólna /241
  5.3.2 Stochastyczne przekształcenie Fouriera / 242
  5.3.3 Stochastyczne przekształcenie Hilberta. Stochastyczny 
           sygnał analityczny / 244
   
  6. ROZDZIAŁ
  Analiza częstotliwościowa sygnałów
  deterministycznych
  / 245
  6.1 Uwagi ogólne / 245
  6.2 Przekształcenie Fouriera. Zagadnienia F-transformowalności
  i wzajemnej jednoznaczności / 247
  6.3 Przekształcenie Fouriera w sensie granicznym / 252
  6.4 Widmo sygnału / 253
  6.5 Właściwości przekształcenia Fouriera / 256
  6.5.1 Parzystość i nieparzystość sygnałów oraz widm / 256
  6.5.2 Twierdzenia / 258
  6.5.3 Opis parametrów sygnału w dziedzinie 
          częstotliwościowej /264
  6.5.4 Ograniczenia widma amplitudowego sygnału / 266
  6.6 Przykłady par transformat Fouriera / 269
  6.6.1 Pary transformat Fouriera w sensie zwykłym / 269
  6.6.2 Pary transformat Fouriera w sensie granicznym / 277
  6.7 Przekształcenie Fouriera sygnału okresowego i jego
        związek z zespolonym szeregiem Fouriera / 285
  6.7.1 Widmo sygnału okresowego i jego reprezentacje 
          graficzne / 285
  6.7.2 Związek między współczynnikami zespolonego
          szeregu Fouriera sygnału okresowego a transformatą
          Fouriera centralnego segmentu tego sygnału / 289
  6.7.3 Właściwości zespolonego szeregu Fouriera / 290
  6.7.4 Związki między zespolonym a rzeczywistymi
          trygonometrycznymi szeregami Fouriera sygnału
          okresowego / 293
  6.7.5 Zbieżność szeregu Fouriera. Efekt Gibbsa / 295
  6.8 Widmo sygnału prawie okresowego / 298
  6.9 Widmo gęstości energii i widmo gęstości mocy. Widma
        wzajemne / 300
  6.10 Przejście sygnału przez układ liniowy / 309
  6.10.1 Związki między charakterystykami sygnału na wejściu
            i wyjściu układu liniowego / 309
  6.10.2 Układ liniowy jako filtr. Filtry idealne / 313
  6.10.3 Związek między czasem narastania sygnału
             na wyjściu filtru dolnoprzepustowego a szerokością
             pasma przepustowego filtru / 317
  6.11 Zasada nieoznaczności / 320
  6.12 Sygnał analityczny. Koncepcja drgania uogólnionego / 323
  6.13 Twierdzenie o próbkowaniu / 331
  6.13.1 Wersja podstawowa / 331
  6.13.2 Dyskusja. Inne warianty twierdzenia o próbkowaniu / 338
  6.13.3 Odtwarzanie sygnału na podstawie próbek. Próbkowanie
            idealne / 343
  6.13.4 Numeryczne odtwarzanie sygnału na podstawie
            próbek / 345

  7. ROZDZIAŁ
  Analiza częstotliwościowa sygnałów stochastycznych / 347
  7.1 Uwagi ogólne/ 347
  7.2 Stochastyczne przekształcenie Fouriera w sensie
       granicznym / 348
  7.3 Charakterystyki częstotliwościowe sygnałów
        stochastycznych / 349
  7.3.1 Widmo gęstości mocy / 349
  7.3.2 Widma wzajemne gęstości mocy / 352
  7.3.3 Przykłady widma gęstości mocy sygnałów
          stochastycznych / 353
  7.3.4 Ergodyczność widma gęstości mocy / 360
  7.4 Przejście sygnału stochastycznego przez układ liniowy / 364
  7.4.1 Związki między charakterystykami sygnału na wejściu
          i wyjściu układu liniowego / 364
  7.4.2 Twierdzenie o superpozycji widma gęstości mocy / 367
  7.5 Stochastyczny sygnał analityczny. Drganie uogólnione / 368
  7.6 Twierdzenie o próbkowaniu sygnałów stochastycznych / 374

  8. ROZDZIAŁ
  Modulacja sygnałów / 379
  8.1 Uwagi ogólne / 379
  8.2 Systemy modulacji ciągłej / 385
  8.2.1 Klasyfikacja systemów modulacji ciągłej / 385
  8.2.2 Modulacja amplitudy / 388
  8.2.2.1 System AM -SC / 388
  8.2.2.2 System AM / 396
  8.2.2.3 System SSB-SC / 403
  8.2.2.4 System SSB / 410
  8.2.2.5 Analityczna reprezentacja sygnału
              jednowstęgowego / 410
  8.2.2.6 Koncepcja iloczyn owego operatora modulacji / 414
  8.2.2.7 Porównanie systemów modulacji amplitudy. System
              VSB z częściowo stłumioną wstęgą boczną / 417
  8.2.3 Modulacja kąta / 426
  8.2.3.1 System PM / 428
  8.2.3.2 System FM / 443
  8.2.4 Odporność na zakłócenia systemów modulacji
          ciągłej / 450
  8.3 Systemy modulacji impulsowej / 454
  8.3.1 Klasyfikacja systemów modulacji impulsowej / 454
  8.3.2 System PAM. Próbkowanie naturalne i próbkowanie
          chwilowe / 456
  8.3.3 Systemy PDM i PPM/ 464
  8.3.4 System PCM / 468
  8.4 Zwielokrotnienie częstotliwościowe i zwielokrotnienie 
       czasowe / 479
  Wykaz literatury / 487
  Skorowidz / 489
Liczba szt.

Cena: 51.45 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań
Zieliński Tomasz P.
99.00 zł
Systemy radiokomunikacji ruchomej
Wesołowski Krzysztof
50.40 zł
nakład wyczerpany
Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych
Wesołowski Krzysztof
51.45 zł
Przetwarzanie sygnałów w praktyce
Owen Mark
58.80 zł
Rozproszone systemy pomiarowe
Nawrocki Waldemar
42.00 zł
nakład wyczerpany
Mikrofale. Układy i systemy
Szóstka Jarosław
46.20 zł

Książki autora

Podstawy teorii sygnałów
Szabatin Jerzy
51.45 zł